No3251嫩模尹甜甜居家女友主题轻透镂空粉色内衣秀美乳翘臀诱惑写真82P尹甜甜秀人网

No3251嫩模尹甜甜居家女友主题轻透镂空粉色内衣秀美乳翘臀诱惑写真82P尹甜甜秀人网

 曰∶形脏四,一者头角,二者耳目,三者口齿,四者胸中。反则急坚,正则虚缓,其于厥逆为可验。

故道者,万物之奥。东实西虚,泻南补北,统论一岁之气,而有虚实也。

歌括∶劳伤风寒食伤冷,绵绵不止胃脘痛。胃脘当心而痛者,上支两胁,膈咽不通,食不下。

肺实之候∶喘促咳嗽,上气鼻张,胫股肩疼而胸中满。予曰∶《金匮要略》云∶产后妇人喜中风。

此六气之相传也。 先天止有水火,后天始备五行。

湿伤肌肉,肉伤则痿肿也。深得《内经》之理也。

Leave a Reply